SAMSUNG

ಬಿರಿಯೆ ಹೂಬಾಣಗಳು ಮೇಗಡೆ-
ಯುರಿಯೆ ಭೂಚಕ್ರಗಳು ನೆಲದಲಿ
ಮೆರೆವ ಸಾಲ್ದೀಪಗಳ ಮನೆಮನೆಸುತ್ತ ಹಚ್ಚೋಣ
ಪರಿಪರಿಯ ವಿಸ್ಮಯವು ತುಂಬಿದ
ಧರೆಯ ಬಗೆಬಗೆ ಜನರ ಮನದ-
ಲ್ಲರಿವು ದೀವಿಗೆಗಳನು ಬೆಳಗಿಸಿ ನಲಿವು ಪಡೆಯೋಣ

ಬಿರಿಯುತಿರೆ ಹೂಬಾಣಗಳು ಜೊತೆ
ಗುರಿಯುತಿರೆ ಸಾಲ್ದೀಪಗಳು ಸಾ-
ವಿರದ ಲೆಕ್ಕದಲಿರುಳ ಕತ್ತಲೆ ದೂರವೋಡಿಸುತ
ಧರೆಯ ಜನಗಳ ಮನದಲಿಹ ಕಾ
ರಿರುಳನೋಡಿಸುವಂಥ ಮುಡಿವ-
ಲ್ಲರಿವು ದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ

-ನೀಲಾಂಜನ

Today is the tenth, and the last day of Navaratri – Vijaya Dashami. As per the Ramayana, this is the day when Rama defeated Ravana, and as per the Mahabharata, this is the day, on which Pandava’s ended their incognito.  This is also the day on which Goddess Chamundeshwari slaying demon Mahisha.

Goddess Chamundeshwari, atop the Chamundi Hill at Mysore was the royal deity when the Odeyars ruled Mysore. The Odeyars of Mysore started the Dasara celebrations more than 400 years ago, which they had carried carried forward from the Kings of Vijayanagara.

The last ruler of Mysore, Sri Jayachamarajendra Odeyar was a musican and vaggeyakara himself and has composed about 100 compositions. His guru, Mysore Vasudevacharya is also one the most important composers of the 20th century. He composed more than 300 compositions – most of them in Samskrta and Telugu. He belongs to the musical tradition of Tyagaraja. Since Vausdevacharya’s compositions are very much on Tyagaraja’s lines, he is often called ‘Abhinava Tyagaraja’.

On this day when Goddess Chamundeshwari goes in the Dasara procession at Mysore, what could be better than listening to a composition about Goddess Chamundeshwari of Mysore, composed by Mysore Vasudevacharya, and played on the Veena by Mysore Doreswamy Iyengar?

Desktopcollage

Set in a bright and majestic raga,  Bilahari, I think this composition the conclusion for the festivities of the season. Click on the image below, and enjoy this musical feast!

It was indeed wonderful to write the posts in the series “Veena Navartri” during Navaratri 2014, and in that process listen to some excellent music and become familiar with some new artists as well.

I wish all visitors of “ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ” for an year full of happiness and  you the very best in your lives.

-neelanjana

p.s: Generally, I am careful about giving image credits. However, for this “Veena Navaratri”, I could not do that and idid not cite image sources. Just wanted to acknowledge this fact, All images belong to their respective copyright holders.

Today, 10/2/2010 is the ninth day of Navaratri, which is celebrated as Mahanavami.  The first eight days of Navaratri, the music compositions I posted were all about Parvati (or one of her forms). Since, Mahanavami  s also the day when many people perform Saraswati pooja, I thought it would be very appropriate to share composition about Saraswati today.

The Sharada shrine in Shringeri, which dates back to Adi Shankara’s days is one of the most famous shrines of Saraswati. The  temple is known for it’s grand celebration of Navaratri.

10460275_10152700017143490_6503044967632634702_n

In one of my earlier posts this series I had mentioned how the term Veena was a term used to indicate any string instrument. Some sculptures of Saraswati show her playing a fret-less string instrument. The music compositionI am sharing today is also played on a Veena without frets. Known as Gotuvadya or Chitra Veena, this instrument is a close cousin of Vichitra Veena and Rudra Veena which are used in Hindustani system.

The composition starts with the words “Sarasiruhasanapriye” and praises the Goddess as one who is delighted by singing and Veena playing. It is a composition of Puliyur Doreswamy Iyer, a post Trinity composer ( and father of Maha Vaidyanatha Iyer and Ramaswamy Shivan).

This composition is in rAga nATa, which has been a popular raga for several centuries, and particularly considered an excellent raga to play tAna. No wonder the artist has preceded the composition with a short Alapa and tAna.

Happy listening!

-neelanjana

Today, 10/1/2014, is the eighth day of Navaratri. This is celebrated in the name of Durga, and so the festival is called Durgashtami. While the Bengal region is known for it’s Durga puja, in Karnataka Navaratri is celebrated in the name of  different forms of the Goddess.

In the first seven days of the festival, I wrote some some interesting bits about seven composers of Karnataka Sangeeta and their compositions – Syama Sastry (Devi brova samayamide)  , Muttuswamy Dikshita (Meenakshi memudam dehi) ,Tyagaraja (Darini telusukonti) , Swathi Tirunal (Pahi jagajjanani), Muttaiah Bhagavatar (Sudhamayi sudhanidhi) , Lalgudi G Jayaraman (Tillana in Mand) and G N Balasubramanian (Ranjani niranjani).

Today also, I am planning to do the same – although there is meager information on the composer. I chose this song because of couple of different reasons, but let me do some history talking first.

The term used for “composer” in Indian music is Vaggeyakara – which implies that both the words and the music were created by the same person. Traditionally, Indian music was primarily to be performed vocally, and hence the necessity of having words. Therefore, unlike in western music, there were almost no compositions which were created for playing on instruments until very recent times.

But there have been instances when the lyrics are penned by one person and the music given by another. We have very limited view of our music compositions before the 16th-17th centuries. It may come as a surprise to a lot of people, but most of compositions of early composers such as Purandara Dasa (and other Haridasas) or Annamayya have been tuned by later day musicians. Only a few have retained their original form. There are also instances where in the lyrics were written by a person specifically to be given a musical form by another. I can cite the example of Devottama Jois writing the sahitya for the 108 compositions on Chamundeswari for Muttaiah Bhagavatar during his stint in Mysore as the Asthana Vidwan. Then there are cases of Swati Tirunal‘s compositions being re-fitted with music by Muttaiah Bhagavatar, and later by Semmangudi Srinivasa Iyer. So in such cases, the role of Vaggeyakara is split between two people.

And then in some cases, compositions that were probably never set to music or sung before,  are set to music by a musician, and they become popular as a “composition” of the person who wrote the sahitya lines, rather than the person who set music. The composition I am talking about is one such , which is set in multiple ragas.

Ragamalika (ರಾಗಮಾಲಿಕಾ, ರಾಗಮಾಲಿಕೆ) – is a type of composition that is quite popular in South Indian classical music today. As the name suggests, such a composition sung in multiple ragas, and so the name Ragamalika, i.e. “garland of ragas”. As a composition type, they seem to gained popularity from the early 18th century. Muttuswami Dikshita’s father Ramaswamy Dikshita, and his guru Veerabhadrayya are some of the earliest Ragamalika composers known. As I was telling earlier, several Purandara Dasa compositions that are sung as Ragamalikas, have been set to music by later day musicians, since we have lost most of original structure of haridasa compositions from the 15-18th centuries. And their ragamalika form is more than likely to be of recent origin.

There is some food for thought here. Why didn’t Haridasa’s who composed suLAdis , which are compositions in multiple tALas (tALamAlike), think of composing in multiple ragas? They my indeed have, but we can’t prove they did. As an aside I can cite a composition of Sripadaraya ( who composed several decades before Purandara dasa) – ಲಾಲಿ ಗೋವಿಂದ ಲಾಲಿ – in which three of the twenty three charaNas have names of the ragas embedded in the lyrics (Kalyani, Anandabhairavi and Devagandhara) giving us an opportunity to speculate that the composition indeed might have been a ragamalike, sung in those ragas for those specific charaNas ( because that’s how the raga signature is included in more recent ragamalika compositions). Yes, again, it remains only a speculation.

sri chakra, image 12

Today’s ragamalika, Srichakraraja simhasaneshwari, is said to be a “composition” of Agastyar – only means that someone with a pen name “Agastyar” wrote the sahitya, as the language and style look contemporary. This is set in four ragas, that are sung in madhyama shruti – Jhanjoti, nadanamakriya, Punnagavarali and Sindhubhairavi.

Now listen to a rendition of this composition by Aravind Bhargav, a worthy disciple of the Mandolin maestro Srinivas, who passed away recently. This is from a concert recently in memory of his guru:

The embedded video seems to start at the wrong time – Start from the 1hr 35m mark to listen to Srichakraraja simhasaneshwari in ragamalika. I recommend you listen not only to this composition (which is only about 5 minutes long), but the entire concert, which is excellent.

Happy listening!

-neelanjana

Today is 9/30/2014, the seventh day of Navaratri. In yesterday’s post, I wrote about a composition of a 20th century composer. Today also,  I am thinking of sharing a composition from another 20th century musician.

It’s often said that the ragas are infinite – “ananta”. Practically speaking, there are only a few hundred ragas that are in currency at any point in time. But due to many reasons, some well known ragas go out from circulation and some ragas considered rare become very famous at some other point of time. This cycle has repeated in the past millennium, and I guess the trend will continue to the next as well.

Right from the 14th century there were attempts at classifying ragas into different groups, based on the notes used in those melodies. This is very similar to how elements (and their compounds) are organized in the Periodic table. This method helps to understand similarities, differences etc, There were many such systems of classification, the last of which came in around 1650 AD. In this classification, Venkatamakhi not only did classify the ragas that existed at his time, but also built a framework for classifying such ragas that were yet to be invented at that time. This framework is known as the 72 mELa scheme. A mELa is a collection of notes, and does not become a raga by itself; but it is possible to create a raga by building around these notes.

This scheme paved the way for later day composers to experiment with notes and come up with newer melodies. For example, Muttuswamy Dikshita composed in all the 72 mELa rAgas postulated as possible by Venkatamakhi. Tyagaraja composed in most of these 72, and he also came up with some more with some permutation and combination of notes used, by dropping notes. This method was a bit different from earlier times, when a raga was defined by the form and phrases used rather than just from the notes and the order of the notes that occur in.

In general, when a raga is solely defined by the notes it uses and skips and the order of those notes, it offers less scope for elaboration. However, over time, such ragas also can develop their own character, and thereby become more expansive and can fire the imagination of more composers to come up with compositions. We can see examples this happening to many of the new ragas that were brought to life by Tyagaraja.

Ranjani is one of the ragas that were “created” by Tyagaraja. He composed only one composition in this raga. This raga is quite popular today, and many later day composers have also contributed to it’s popularity. One such composer is GNB.

artist-a484bcbc-c0d9-468a-952c-9938d5811f85

G N Balasubramaniyan, better known as GNB was a star in the musical world of the 20th century. He was also a star on the silver screen, at a time when actors had to be good singers as well, and acted in several movies in the early 1940s. He has composed about 50 compositions and “Ranjani Niranjani”, praising the Goddess Parvati is one of his very popular compositions.

Now listen to this kriti played by Mandolin U Srinivas:

The composition ends at around time 28:00, but you you can’t stop there, you are not to blame! One can go on listening to the Mandolin magic no end!

Happy listening!

-neelanana

Hits

  • 249,960

My book “Hamsanada” for iPad, iPhone or iPod

A Collection of  Samskrta Subhashitas, translated to Kannada

http://www.saarangamedia.com/product/hamsanada

My Book, on Google Play!

My Book Hamsanada, on Google Play

My Book Hamsanada, on Google Play

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,328 other followers

Top Rated

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಂದರು:

"ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ…ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ… ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು ನೀಲಾಂಜನ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ವಚನಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ." ಅವಧಿ, ಮೇ ೧೫, ೨೦೦೮
October 2014
M T W T F S S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ಬಗೆ ಬಗೆ ಬರಹ

about.me

Ramaprasad K V

Ramaprasad K V

ಕನ್ನಡಿಗ. Musicphile. Bibliophile. Astrophile. Blogophile. Twitterphile.

Archives

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,328 other followers