ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರಲಿ – ಋಗ್ವೇದ 

Let noble thoughts come to us from all directions – Rig Veda

Advertisements