ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ!
ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಸೂಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ||ದಾಸರೆಂದರೆ||

ಗ್ರಾಸಕಿಲ್ಲದೆ ಪೋಗಿ ಪರರ ಮನೆಗಳ ಪೊಕ್ಕು
ದಾಸನೆಂದು ತುಳಸೀಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ
ಬೇಸರಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಾಡಿಬೇಡಿ ಬಳಲಿಸುತ
ಕಾಸು ಗಳಿಸುವ ಪುರುಷ ಹರಿದಾಸನೇ? ||ದಾಸರೆಂದರೆ||

ಯಾಯಿವಾರವ ಮಾಡಿ ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ
ಪ್ರೀಯದಲಿ ತಾನುಂಡು ಕೊಡದ ಲೋಭಿ
ಮಾಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟು
ಗಾಯನವ ಮಾಡಲವ ಹರಿದಾಸನೇ? || ದಾಸರೆಂದರೆ||

ನೀತಿಯೆಲ್ಲವನರಿತು ನಿಗಮವೇದ್ಯನ ನಿತ್ಯ
ವಾತಸುತನಲ್ಲಿಹನ ವರ್ಣಿಸುತಲಿ
ಗೀತ ನರ್ತನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸುವ
ಪೂತಾತ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿವರಯ್ಯ ||ದಾಸರೆಂದರೆ||

dAsarendare purandara dAsarayya
vAsudEva kRShNana sUsi pUjisuva ||pallavi||

grAsakillade pOgi parara manegaLa pokku
dAsanendu tuLasI mAle dharisi
bEsarillade avara kADi bEDi baLalisuta
kAsu gaLisuva puruSha haridAsane ? ||charaNa 1||

yAyivArava mADi viprarige mRShTAnna
prIyadali tanondu koDada lObhi
mAya samsAradalli mamate hecchAgiTTu
gAyanava mADalava haridAsanE ? || charaNa 2||

nItiyellava aritu nigamavEdyana nitya
vAtasutanallihana varNisutali
gIta nartanadinda kRshNanna pUjisuva
pUtAtma purandara dAsarivarayya ! ||charaNa 3||

Meaning:

pallavi : If there is a real dAsa, it is purandara dAsa, devotee of vAsudEva kRShNa

charaNa 1: How can one become a dAsa by dressing like one, by wearing  a  garland made of tuLasi leaves,  going to other’s houses asking for alms & money, and trouble them no end?

charNa 2: Does one become haridAsa only by asking for alms for his needs, but  not giving to others in need ? Can one become hari dAsa just by singing, while still being tied to the illusion of samsAra?

charaNa 3: He, purandara dAsa is a real dAsa, who does what is right, sings and dances taking the name of kRishna, whose abode is  the heart of vAyu putra madhvAcArya.

-neelanjana

Advertisements