ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಸುಭಾಷಿತಗಳು. ಭಾವಾನುವಾದ ನನ್ನದು.

ಕೊಡದಿರು ಕುಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ
ನಡತೆಗೆ ನೀಡು ಮಹತ್ತು!
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬೆಳೆದೀತು ಕಳೆ
ಹೊಲವದು ಸೊಗಸಿದ್ದಷ್ಟೂ!

ಸಂಸ್ಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಕಿಂ ಕುಲೇನೋಪದಿಷ್ಟೇನ ಶೀಲಮೇವಾತ್ರ ಕಾರಣಂ
ಭವಂತಿ ಸುತರಾಂ ಸ್ಫೀತಾಃ ಸುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕಂಟಕೀದ್ರುಮಾಃ

ಹೆರವರಿಗುಪದೇಶ ನೀಡುವುದರಲಿ
ಕುಶಲರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಈ ನಡತೆಯ ತಡೆಸು ನಿಂತವರು
ಇರಬಹುದು ಸಾವಿರಕೊಬ್ಬರು!

ಸಂಸ್ಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಪರೋಪದೇಶಕುಶಲಾಃ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಬಹವೋಜನಾಃ
ಸ್ವಭಾವಮತಿವರ್ತಂತಃ ಸಹಸ್ರೇಷು ಚ ದುರ್ಲಭಾಃ

ಬೆಟ್ಟದಾ ಕಾಡಿನಲಿ
ನೀರು ನಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆಲೆ
ನಿಟ್ಟುಪವಾಸ ಸತ್ತರೂ ಲೇಸು
ಹಾವಿಗೆ ಮನೆಯಾದ
ಹಾಳು ಬಾವಿಯಲಿ
ಬೀಳುವುದೂ ಒಳಿತು
ಆಳದ ನೀರಿನ ಸುಳಿಯಲಿ
ಮುಳುಗುವುದೂ ಪದುಳವು
ಮನೆತನದ ಗರುವವನು
ನಡತೆಯನು ಕಳೆವುದಕಿಂತ!

ಸಂಸ್ಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ವರಂ ವಿಂಧ್ಯಾಟವ್ಯಾಂ ಅನಶ್ನತೃಷ್ಣಾರ್ತಸ್ಯ ಮರಣಂ
ವರಂ ಸರ್ಪಾಕೀರ್ಣೇ ತೃಣವಿಹಿತಕೂಪೇ ನಿಪತನಂ
ವರಂ ಗರ್ತಾವರ್ತೇ ಗಹನಜಲಮಧ್ಯೇ ವಿಲಯನಂ
ನ ಶೀಲಾದ್ವಿಭ್ರಂಶೋ ಭವತು ಕುಲಜಸ್ಯ ಶ್ರುತವತಃ

-ನೀಲಾಂಜನ

Advertisements