ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರಲಿ - ಋಗ್ವೇದ 

Let noble thoughts come to us from all directions – Rig Veda